Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER FOR 
FORENINGEN SENIORHØJSKOLEN ODENSE 

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1. Navn:   Seniorhøjskolen Odense, Adresse: Seniorhus Odense, Toldbodgade 5–7, 5000 Odense C
(Oprindelig: Seniorhøjskolen NØ, Vollsmose Kulturhus, Vollsmose Alle 14, 5240 Odense NØ)

Stk. 2. Hjemsted: Odense Kommune

§ 2 Formål
Stk. 1. Seniorhøjskolens formål er at deltage i folkeoplysende voksenundervisning for 50-årige og derover. Seniorhøjskolen skal virke igennem samfundsaktuelle, oplysende foredrag og aktiviteter i form af samtale, samvær og sang. De værdier, som højskolen sætter højt, er en vigtig del af hvert forløb.

§ 3 Medlemskreds
Stk. 1. Seniorer på 50 år og derover kan optages i foreningen.
Stk. 2. Udmeldelse sker automatisk, i forbindelse med at et semester slutter.
Stk. 3. Økonomiske midler tilvejebringes gennem deltagerbetaling og gennem tilskud i henhold til bestemmelser i lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning.

§ 4 Generalforsamlingen
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ved generalforsamlingen er alle medlemmer stemmeberettigede med 1 stemme og valgbare i forhold til foreningen.  Alle har adgang til generalforsamlingen.
Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 15. marts. Indkaldelse – med angivelse af dagsorden – sker med 3 ugers varsel via elektronisk nyhedsbrev.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det forløbne år samt orientering om kontingent og forventet økonomi for indeværende år.
5. Valg af bestyrelse.Bestyrelsen består af: 5 medlemmer, som vælges for 2 år. På lige år afgår/vælges 2 medlemmer, på ulige år afgår/vælges 3 medlemmer. 2 suppleanter, som vælges for 1 år. Valget gælder til næste ordinære generalforsamling.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
7. Indkomne forslag til generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftligt motiverede krav herom.
Stk. 2. Indkaldelse sker via elektronisk nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel og med angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Afstemning sker ved simpelt stemmeflertal.

§ 6 Vedtægtsændring
Stk. 1. Vedtægterne kan ændres ved simpelt stemmeflertal både på en ordinær og ekstraordinær generalforsamling. Forslag om vedtægtsændring skal være formanden i hænde senest 2 uger før pågældende generalforsamling.

§ 7 Opløsning
Stk. 1. Opløsning af foreningen kan ske på en ordinær generalforsamling med mindst 2/3 majoritet blandt de  fremmødte medlemmer eller på en efterfølgende ny generalforsamling med simpelt stemmeflertal.
Stk. 2. Foreningens eventuelle overskud ved ophør tilfalder folkeoplysende formål. Hvilke formål besluttes i forbindelse med den aktuelle generalforsamling.

§ 8 Tegningsregler
Stk. 1. Tegningsretten tilhører formand og kasserer i forening.

§ 9 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.
Stk. 2. Alle bestyrelsesbeslutninger vedtages med almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Stk. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om kursuslængde, antal deltagere og deltagerbetaling.
Stk. 4. Bestyrelsen tilretter foredragsemner ud fra egne såvel som deltagernes ønsker.
Stk. 5. Bestyrelsen træffer aftale omkring ansættelse af foredragsholdere.
Stk. 6. Bestyrelsens formand og kasserer er overfor kommunalbestyrelsen ansvarlig for:
–  Anvendelse af modtagne tilskud og anviste lokaler m.v.
– Regnskab, der følger kalenderåret
– Dokumentation for Seniorhøjskolens virke.
Stk.7. Temadage og studieture fordeler sig på 2 semestre: Januar – maj og august – december.

Foreningens vedtægter er godkendt på konstitueringsmødet: Den 25. november 2008
Formand, Per Brochstedt
Næstformand, Jens Rasmussen
Kasserer, Erling Madsen
Sekretær, Asbjørg Rasch
Bestyrelsesmedlem, Ase Riise

Ændring af foreningens vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling: Den 3. februar 2016
Formand, Per Brochstedt
Næstformand, Astrid Barkler
Kasserer, Åse Skovmand
Sekretær, Asbjørg Rasch
Bestyrelsesmedlem, Tove Stind Rosendahl